37-450 Stalowa Wola, ul. Działkowa 2 156425925

ogłoszenia

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

na stanowisko Prezesa Zarządu HSW – Wodociągi Sp. z o.o.

 

W związku z kończącą się VII kadencją Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza HSW – Wodociągi Sp. z o.o. (dalej „Spółka”), działając na podstawie uchwały nr 13/XI/2020 z dnia 24 kwietnia 2020.r. Rady Nadzorczej Spółki oraz § 14 ust. 3 w zw. § 24 ust.4 a Umowy Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki (dalej „Prezes Zarządu”)

1.           Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu powinien:

1)           spełniać łącznie poniższe warunki:

a)           posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b)          posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy
o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c)           posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d)          nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego
w spółkach handlowych.

2)           korzystać z pełni praw publicznych,

3)           posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, 

4)           zobowiązać się – o ile to konieczne, w przypadku powołania do Zarządu Spółki – do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

2.           Kandydatem na Prezesa Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1)           pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2)           wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3)           jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4)           pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

5)           jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki,

6)           została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone
w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych.

3.           Kandydat składa zgłoszenie zawierające oświadczenia w zakresie opisanym
w pkt 1 powyżej. Wzór zgłoszenia został udostępniony na stronie internetowej Spółki.

4.           Do zgłoszenia należy dołączyć:

1)           CV,

2)           życiorys,

3)           inne dokumenty, jakie Kandydat uzna za istotne.

5.           Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 3 powinny zostać złożone przez Kandydata w odpisach lub oryginałach. Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki dodatkowych dokumentów lub oryginałów dokumentów na każde wezwanie organu pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

6.           Kandydaci mogą składać zgłoszenia w Sekretariacie Spółki w Stalowej Woli, przy ul. Działkowej 2 w dni robocze, w godz. od 7:00 do 15:00 w terminie do dnia 18 maja 2020 r. do godziny 12:00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu - nie otwierać". Termin uważa się za zachowany jeśli zgłoszenie wpłynęło do Spółki przed jego upływem.

7.           Od dnia ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w Sekretariacie Spółki udostępnione będą Kandydatom do wglądu podstawowe informacje o Spółce, tj. aktualny odpis Spółki z KRS, Umowa Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników oraz uchwała w sprawie przyjęcia trybu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu.

8.           Pozostałe informacje o Spółce Kandydaci znajdą również na stronie internetowej Spółki.

9.           Otwarcie kopert ze zgłoszeniami nastąpi w dniu  18 maja 2020 roku o godz. 13:00.

10.        Zgłoszenia Kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

11.        Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

12.        Rada Nadzorcza Spółki zweryfikuje złożone zgłoszenia niezwłocznie po upływie terminu zakreślonego do składania zgłoszeń.

13.        O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wybrani Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie na numery telefonów wskazane w zgłoszeniu.

14.        W przypadku braku możliwości przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych stacjonarnie, rozmowy przeprowadzone zostaną za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. wideokonferencji, po uprzednim uwierzytelnieniu tożsamości Kandydata.

15.        Zakres zagadnień będący przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje m.in.:

1)           znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad funkcjonowania rynku, na którym funkcjonuje Spółka,

2)           doświadczenie w zakresie procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw,

3)           znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi,

4)           doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki,

5)           znajomość zagadnień związanych bezpośrednio ze stanowiskiem Prezesa Zarządu w Spółce.

16.        Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie prawo do:

1)           przeprowadzenia dodatkowych rozmów kwalifikacyjnych oraz wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016, poz. 2259), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata,

2)           korzystania w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z pomocy innych podmiotów, w tym między innymi podmiotów świadczących usługi doradztwa personalnego,

3)           zaproszenia do rozmów kwalifikacyjnych tylko wybranych Kandydatów,

4)           zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn, bez wyłaniania Kandydatów, o czym Kandydaci zostaną powiadomieni.

17.        Kandydatom nie przysługuje możliwość odwoływania się od decyzji podejmowanych przez Radę Nadzorczą w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

18.        Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Kandydaci zostaną powiadomieni o jego wyniku telefonicznie na numery telefonu wskazane
w zgłoszeniu, w terminie 30 dni od dnia powzięcia uchwały o wyłonieniu Kandydata.

19.        Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem
w postępowaniu kwalifikacyjnym.

20.        Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia
w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.